Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

6 พ.ค. 59
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพรุใน
 
  • นายสมหมาย ปลูกไม้ดี
    รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
  • นายสมยศ หยั่งทะเล
    รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
  • นายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด
    นายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบฝาเปิด แนวถนนสายโล๊ะจาก-โล๊ะโป๊ะ บริเวณเขตชุมชนบริเวณหน้าเทศบาลตำบลพรุใน หมู่ที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 59)
 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุใน รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2559 (ดู : 42)
ขอเชิญหญิงตั้วครรถ์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 130)
ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (ดู : 132)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง การบริหาร จัดการ การท่องเที่ยวหมู่เกาะไข่ ในเขตเทศบาลตำบลพรุใน พ.ศ. 2558 (ดู : 162)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู : 163)
 
ทต.โคกกลอย : ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกกลอย เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลโคกกลอย ประจ าภาคเรียนที่ 1/2559 โดยวิธีตกลงราคา (ดู : 12)
ทม.พังงา : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2559 เทศบาลเมืองพังงา (ดู : 67)
ทม.พังงา : สอบราคาจ้างตามโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองภาษา EP โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง (ดู : 30)
ทต.โคกกลอย : ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจัาง (ดู : 96)
ทม.พังงา : เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 26)
 
 
   
ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ดู:1673)
   
ชมภูมิทัศน์ของอำเภอเกาะยาว (ดู:764)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 13 ส.ค. 2552
 
log analyzer
 
 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างคูระบายน้ำชุมชนบ้านพรุใน (ดู : 36)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.ฝาเปิด แนวถนนสายโล๊ะจาก-โล๊ะโป๊ะ บริเวณเขตชุมชนบริเวณ หน้าเทศบาลตำบลพรุใน (ดู : 41)
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำชุมชนบ้านพรุใน (ดู : 43)
แบบเสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำชุมชนบ้านพรุใน (ดู : 42)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบฝาเปิด แนวถนนสายโล๊ะจาก-โล๊ะโป๊ะ บริเวณเขตชุมชนบริเวณหน้าเทศบาลตำบลพรุใน หมู่ที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 59)
 
 
   
 
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด หน่วยงาน หัวข้อ
14 - 15 พ.ค. 59 ทต.พรุใน โครงการแข่งขันตระกร้อเทศบาลตำบลพรุใน บ้านออก คัพ
   
 
   
ขนมไข่ (ดู:1882)
   
น้ำพริกปลากะตัก (ดู:1251)
 
เทศบาลตำบลพรุใน   25/1 หมู่ 2  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 83000
โทร.076-582444 แฟกซ์ 076-582445   E-mail:info@prunai.go.th

© Copyright 2009.Prunai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation