31-01-2015
 เกาะสวย น้ำใส ผู้คนจริงใจ ที่เกาะยาว    เทศบาลตำบลพรุใน  ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
 
 
 
 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ระบบอีเมล์
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/08/2552
 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุใน

 

 ปรัชญาการจัดการศึกษา

1. นักเรียนระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลพรุในทุกคนมีความสำคัญ

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดประสบการณ์ตรงที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย โดยมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์   สังคม สติปัญญาและด้านภาษา พร้อมทั้งให้ความรัก ความอบอุ่นและความเข้าใจ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานที่สนองความต้องการของเด็ก

3. ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป


 

วิสัยทัศน์

นักเรียนระดับปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพรุในทุกคน ได้รับการพัฒนาโดยองค์รวม เพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรมบนพื้นฐานอันยั่งยืน และสามรถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 ประวัติความเป็นมา

            จากเดิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุในจะกระจายอยู่ในโรงเรียนภายในตำบลเป็น 5 โรง เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีพื้นที่เพียงพอในการก่อสร้างศูนย์    ต่อมาในปีพ.ศ. 2547 ได้มีมูลนิธิยังยืนเข้ามาเป็นโครงการขยายโอกาสจึงได้จัดต่อตั้งอาคารให้ 1 อาคาร  2  ห้องเรียน   2  ห้องน้ำ  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพรุในในขณะนั้น จึงเรียกกลับมาเป็นบ้างส่วน  ต่อมาในปี2550  มีการขยายและเพิ่มเติมอาหาร เป็นห้องเรียน 5  ห้อง  โรงอาหาร  ห้องน้ำเพิ่มให้มีห้องอาบน้ำ  อ่างล้างหน้า  และสร้างรั้วกั้นรอบอาคารเพราะศูนย์เด็กอยู่ใกล้กับถนนและบ่อปลา

 

 

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุใน  ตั้งอยู่เลขที่  25 / 2  ต.พรุใน  อ.เกาะยาว จ.พังงา  ด้านหน้าอาคารติดกับสำนักงานเทศบาลตำบลพรุใน  ด้านข้างทิศตะวันตกติดกันถนนใหญ่  ด้านข้างทิศตะวันออกติดกับสวนยางพารา  ส่วนทางด้านหลังติดกับบ่อปลาและทุ่งนา  ตัวอาคารเป็นอาคราชั้นเดียวกันเป็นแถวยาว  มี 5 ห้อง  1  ห้องเป็นเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง  อีก 4 ห้องเป็นเด็กอายุ 3 ปี   มีครูทั้งหมด 6 คน เป็นครูหญิงทั้งหมด  มีจำนวนนักเรียน 120  คน  

 

เป้าหมายของศูนย์

1. เด็กทุกคนมีความพร้อมในการเรียนรู้  กล้าแสดงออกและพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย

2. เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย

3. เด็กทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย

4. เด็กทุกคนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข

5. เด็กทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

6. มีทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหาให้กับตัวเองไดตามวัย

7.มีมารยาท พูดจาไพเราะ ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย

8. ปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. เด็กมีจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์

10.เด็กมีเจตอคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รักการอ่านและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

 

 

 

แนวทางการจัดประสบการณ์

            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุใน จัดประสบการณ์ให้เด็กโดยบูรณาการผ่านการเล่น  เป็นการบูรณาการทั้งทางด้านเนื้อหาสาระ  และทักษะกระบวนการผ่านการจัดกิจกรรม  6 กิจกรรม  เพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงจากการลงมือกระทำด้วยตนเอง เด็กจะเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญากิจกรรมที่เน้น  6 กิจกรรม  คือ

 

 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

3. กิจกรรมสร้างสรรค์

4. กิจกรรมเสรี

5. กิจกรรมกลางแจ้ง

6. กิจกรรมเกมการศึกษา

  

 

 
เทศบาลตำบลพรุใน   25/1 หมู่ 2  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 83000
โทร.076-582444 แฟกซ์ 076-582445   E-mail:info@prunai.go.th

© Copyright 2009.Prunai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation