Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

28 พ.ค. 59
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพรุใน
 
  • นายสมหมาย ปลูกไม้ดี
    รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
  • นายสมยศ หยั่งทะเล
    รองนายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
  • นายมนตรี เบ็ญอ้าหมาด
    นายกเทศมนตรีตำบลพรุใน
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบฝาเปิด แนวถนนสายโล๊ะจาก-โล๊ะโป๊ะ บริเวณเขตชุมชนบริเวณหน้าเทศบาลตำบลพรุใน หมู่ที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 71)
 
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพรุใน รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2559 (ดู : 48)
ขอเชิญหญิงตั้วครรถ์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 138)
ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อน ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (ดู : 138)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง การบริหาร จัดการ การท่องเที่ยวหมู่เกาะไข่ ในเขตเทศบาลตำบลพรุใน พ.ศ. 2558 (ดู : 171)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (ดู : 172)
 
ทต.โคกกลอย : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเตอร์เน็ต (ดู : 10)
ทต.โคกกลอย : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด (ดู : 13)
ทต.โคกกลอย : ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลอย เรื่อง ประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๗ ชุด ภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโคกกลอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 49)
ทม.พังงา : การกำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 (ดู : 19)
ทม.พังงา : สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลช้าง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ดู : 22)
 
 
   
ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ดู:1742)
   
ชมภูมิทัศน์ของอำเภอเกาะยาว (ดู:771)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 13 ส.ค. 2552
 
log analyzer
 
 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างคูระบายน้ำชุมชนบ้านพรุใน (ดู : 41)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.ฝาเปิด แนวถนนสายโล๊ะจาก-โล๊ะโป๊ะ บริเวณเขตชุมชนบริเวณ หน้าเทศบาลตำบลพรุใน (ดู : 48)
แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำชุมชนบ้านพรุใน (ดู : 50)
แบบเสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำชุมชนบ้านพรุใน (ดู : 48)
ประกาศเทศบาลตำบลพรุใน เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.แบบฝาเปิด แนวถนนสายโล๊ะจาก-โล๊ะโป๊ะ บริเวณเขตชุมชนบริเวณหน้าเทศบาลตำบลพรุใน หมู่ที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) (ดู : 71)
 
 
   
 
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด หน่วยงาน หัวข้อ
   
 
   
ขนมไข่ (ดู:1918)
   
น้ำพริกปลากะตัก (ดู:1255)
 
เทศบาลตำบลพรุใน   25/1 หมู่ 2  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 83000
โทร.076-582444 แฟกซ์ 076-582445   E-mail:info@prunai.go.th

© Copyright 2009.Prunai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation