21-12-2014
 เกาะสวย น้ำใส ผู้คนจริงใจ ที่เกาะยาว    เทศบาลตำบลพรุใน  ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
 
 
 
 
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ระบบอีเมล์
 
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 13/08/2552
 
 
 
หัวข้อเอกสาร
วันที่
จำนวนผู้เข้าชม
  แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม แบบ 4219   05/02/2553 280
  แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินนอกเวลา   05/02/2553 246
  แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   05/02/2553 501
  แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ   05/02/2553 150
  แบบฟอร์มหนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต   05/02/2553 152
  แบบฟอร์มหนังสือรับรองใบสำคัญ   05/02/2553 258
  แบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการ   05/02/2553 454
  แบบฟอร์มรับรองเงินเดือน   05/02/2553 1432
  แบบฟอร์มรับรองค่าจ้างประจำ   05/02/2553 180
  แบบฟอร์มรับรองการมีสิทธิรักษาพยาบาล   05/02/2553 376
  แบบฟอร์มรับรองการขอเบิกบำเหน็จบำนาญปกติ แบบ สบง.2   05/02/2553 146
  แบบฟอร์มยืมเงิน   05/02/2553 410
  แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   05/02/2553 405
  แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน   05/02/2553 444
  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน   05/02/2553 226
  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร   05/02/2553 230
  แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน   05/02/2553 362
  แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ   05/02/2553 237
  แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7105   05/02/2553 349
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   05/02/2553 495

   หน้า 1 2 3

 
เทศบาลตำบลพรุใน   25/1 หมู่ 2  ตำบลพรุใน  อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 83000
โทร.076-582444 แฟกซ์ 076-582445   E-mail:info@prunai.go.th

© Copyright 2009.Prunai.go.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation